Pełnomocnictwo

Udzielam ninejszym pełnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, radcy prawnemu Zbigniewowi Jackowi Minkiewiczowi do reprezentowania mnie przed sądami I i II instancji, organami egzekucyjnymi, organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w sprawie

Niniejszym w trybie art. 28 ust. 3 RODO, powierzam Kancelarii Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz do przetwarzania dane osobowe (dane osobowe i teleadresowe) w celu świadczenia usług pomocy prawnej, które to dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w usług i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz na czas niezbędny do udzielenia pomocy prawnej.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są moje prawa w zakresie możliwości odwołania w każdym momencie upoważnienia do przetwarzania moich danych osobowych i żądania usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii.