Kancelaria Usług Prawnych
Radca Prawny Jacek Minkiewicz

Doświadczenie

Zespół

Sukces


Przejdź dalej

Kancelaria

Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz funkcjonuje od czerwca 2011 roku, jako kontynuacja dotychczasowej działalności prawniczej radcy prawnego Jacka Minkiewicza. Wśród wachlarza usług świadczonych przez prowadzoną przeze mnie Kancelarię znajduje się kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, doradztwo i zastępstwo procesowe w indywidualnych sprawach osób fizycznych, a także profesjonalne wsparcie podmiotów funkcjonujących w sferze administracji publicznej. Doświadczenie jakie zdobyłem podczas dotychczasowej, kilkunastoletniej pracy w strukturach Kancelarii Radcy Prawnego pozwala na skuteczne, profesjonalne, a przede wszystkim dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta zorganizowanie pomocy prawnej w taki sposób, aby Klient był przekonany o należytym zabezpieczeniu jego słusznego interesu, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodu radcy prawnego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii, jak również sylwetkami osób tworzących wspólnie ze mną niezawodny i profesjonalny zespół, gotowy z sukcesem stawiać czoło najtrudniejszym wyzwaniom prawniczym.

RYS HISTORYCZNY:

Nie mógłbym zbudować należycie i skutecznie funkcjonującej Kancelarii Radcy Prawnego, gdybym nie uczył się sztuki zawodu u osoby, której zawdzięczam całą swoją wiedzę, kulturę i wychowanie. Tą osobą był mój ojciec - Jacek Wiktor Minkiewicz – także radca prawny. Od najmłodszych lat obserwowałem jak wygląda praca radcy prawnego, na czym polega, jakie są jej trudy oraz jak wiele satysfakcji może dawać niesienie pomocy innym ludziom. Swoją drogę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie trwania studiów pracując w Kancelarii Usług Prawnych prowadzonej przez ojca. Kancelaria ta, działająca w obrocie gospodarczym pod nazwą Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Jacek Minkiewiczna rynku usług prawniczych funkcjonowała od 1998 roku. Jej założyciel - radca prawny Jacek Wiktor Minkiewicz - wyższe wykształcenie prawnicze zdobył kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim w 1973 roku. Tytuł zawodowy radcy prawnego zdobył po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 1976 roku. Działalność jako radca prawny prowadził 35 lat, początkowo w formie niezorganizowanej, następnie w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od roku 1998 jako osoba fizyczna prowadząca Kancelarię Usług Prawnych. Wieloletnia praca mojego ojca w zawodzie radcy prawnego, jako zawodzie zaufania publicznego, zakończyła się nagle w czerwcu 2011 roku kiedy niespodziewanie zmarł. Wydarzenie to, choć tragiczne i smutne w relacjach rodzinnych, dało mi asumpt do usamodzielnienia się i przejęcia na barki odpowiedzialności za prowadzoną przez mojego ojca Kancelarię, powierzone mu w zaufaniu sprawy i dobro Klientów. W ten oto sposób w czerwcu 2011 roku powstała Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz, której nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej o najwyższej jakości, ułatwiającej funkcjonowanie osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w coraz bardziej zawiłej prawniczo rzeczywistości.

Zespół

Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz to nie tylko jej założyciel, ale cały zespół ludzi sumiennych, profesjonalnych i oddanych sprawie. Gdyby nie ów zespół nie można byłoby zrealizować priorytetowych założeń, jakimi są elastyczność, szybkość i profesjonalizm w świadczeniu pomocy prawnej. Osoby wchodzące w skład Kancelarii to prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Dzięki tej różnorodności możemy podejmować wyzwania obejmujące wiele zakresów merytorycznych, świadcząc kompleksowe usługi, bez konieczności korzystania ze wsparcia zewnętrznych specjalistów. Szeroki i różnorodny skład osobowy Kancelarii gwarantuje najwyższy profesjonalizm udzielanych usług.

Zespół tworzą:Osoby zainteresowane podjęciem pracy lub odbyciem praktyki w Kancelarii prosimy o nadsyłanie CV na adres email:

k.sienko@kancelaria-minkiewicz.plOsoba do kontaktu: Karolina Sieńko

Formy Współpracy

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, m.in. w zakresie:

Reprezentacji w postępowaniach sądowych


O charakterze cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym. Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się przeprowadzaniem postępowania sądowego we wszystkich instancjach, począwszy od sporządzenia i wniesienia pozwu, wniosku bądź skargi, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W ramach usług Kancelaria sporządza także nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak: skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem.

Reprezentacji w postępowaniach likwidacyjnych


Przed ubezpieczycielami w sprawach roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych wynikających zarówno z umów ubezpieczeń, jak też odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody i gwarancyjnej ubezpieczyciela.

Doradztwa prawnego


W ramach którego udziela kompleksowych porad prawnych, sporządza pisma do sądów, urzędów i instytucji państwowych, opracowuje projekty umów.


Stałej obsługi
firm


Opierającej się na dostosowanym indywidualnie do potrzeb klienta doradztwie prawnym, w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Stała obsługa prawna obejmuje m.in. kompleksową pomoc prawną w bieżącej działalności klienta, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, rozwiązywanie problemów powstałych na tle stosunku pracy, podejmowanie czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników klienta, czynności związane z obowiązkami rejestrowymi wynikającymi z przepisów prawa spółek handlowych, zastępstwo prawne w sporach sądowych.

Czynności windykacyjnych


Dotyczących wierzytelności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prywatnych. Kancelaria podejmuje działania, w celu ściągnięcia wierzytelności, w ramach środków przewidzianych prawem na etapie przedsądowym, a w razie konieczności prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne, aż do ostatecznej spłaty zadłużenia.

Kompleksowej obsługi podmiotów


Ze sfery administracji publicznej oraz organizacji samorządowych.

  W ramach zleceń jednorazowych i świadczonego doradztwa prawnego Kancelaria oferuje następujące formy wsparcia:

  Porady ustne:

  Porady te udzielane są podczas umówionego spotkania. Propozycje rozwiązań przedstawianych problemów są oparte o prezentowany podczas spotkania stan faktyczny, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Ten rodzaj współpracy stosowany jest przy sporadycznie pojawiających się problemach prawnych.

  Opinie pisemne:

  To forma mająca stanowić podstawę do działań Zleceniodawcy, który potrzebuje analizy prawno – rzeczowej z przytoczeniem konkretnych źródeł argumentacji prawniczej ( orzeczenia, komentarze ). Zwykle sporządzenie opinii pisemnej następuje na pisemne zlecenie, zawierające dokładnie określony stan faktyczny oraz precyzyjnie przedstawione zagadnienie prawne.

  Sporządzanie bądź opiniowanie umów, pism itp.

  Przy tej formie współpracy Kancelaria zapewnia właściwą i trafną ocenę przedstawianych do opiniowania dokumentów w przypadku istnienia konieczności interpretacji zapisów niezrozumiałych lub zawiłych z punktu widzenia Klienta. Nadto Kancelaria oferuje sporządzanie umów wszelkiego rodzaju dostosowanych do potrzeb Zleceniodawcy, a wynikających z nakreślonego przez niego stanu faktycznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak największej ilości praw Klienta i eliminacji niekorzystnych mu zapisów.

Zakres działalności

Kancelaria świadczy usługi prawne m.in. w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo wykroczeń


Zastępstwo procesowe.

Prawo spółdzielcze


Kompleksowa obsługa spółdzielni.

Prawo pracy


Sporządzanie umów, regulaminów, uczestnictwo w procesach pracowniczych.


Prawo spółek handlowych


Tworzenie, rejestracja, obsługa, likwidacja spółek prawa handlowego, czynności związane z obowiązkiem rejestracji w KRS.

Prawo
cywilne


Prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki, prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, podział majątku oraz alimenty.

Prawo
gospodarcze


Spory na tle umów o roboty budowlane, rozliczenia umów między przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie handlowym.


Prawo administracyjne


Doradztwo w toku toczących się postępowań, obsługa podmiotów administracji publicznej.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych


Ubezpieczenia majątkowe, osobowe, odpowiedzialności cywilnej i inne.

Prawo upadłościowe i naprawcze


Uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych.Atutami Kancelarii są doświadczenie i praktyka, wynikające z występowania w licznych procesach sądowych na terenie całego kraju, dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu do potrzeb Klientów.

Kancelaria Usług Prawnych Radca Prawny Zbigniew Jacek Minkiewicz


 • 15-103 Białystok
 • ul. Bitwy Białostockiej 4a lok.2
 • tel. fax 85 74 22 715
 • tel. + 48 601 669 366
 • NIP: 542-268-74-30; REGON: 200449886
 • E-mail: biuro@kancelaria-minkiewicz.pl
 • Rachunek bankowy:
  97 1140 2017 0000 4402 1270 5515
 • Rachunek bankowy (opłaty, zaliczki):
  09 1140 2017 0000 4402 1270 7487